Actievoorwaarden winactie RJ Bodywear x ProudBreast Qups Singlet 2023

*** Let op! Dit zijn de actievoorwaarden voor de actie.***


 Artikel 1 Algemeen

 • Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie voor de ‘RJ Bodywear x ProudBreast Qups Singlet actie’ (hierna: de “Actie”) die Engelvaart Bodywear, gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "Engelvaart Bodywear") organiseert van 1 oktober t/m 31 oktober 2023 (hierna: de “Actieperiode”).
 • Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • Engelvaart Bodywear behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen telefonisch worden gericht aan de consumentenservice van Engelvaart Bodywear (+31 182 760 005) of in een privébericht naar RJ Bodywear op Facebook of Instagram.  

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt: 

 • Je begint ons en ProudBreast te volgen op Instagram en/of Facebook.
 • Je tagt 1 persoon die de singlet moet winnen en geeft je motivatie erbij.
 • Het bericht delen in de stories, ons en ProudBreast taggen zorgt voor een hogere winkans.
 • Onder alle inzendingen worden er 5 winnaars gekozen die één RJ Pure Color ProudBreast Dames Qups Singlet t.w.v. € 26,50,-.
 • Engelvaart Bodywear neemt via een privébericht contact op met de winnaar om na te vragen welke maat singlet de winnaar wil hebben en naar welk adres het gestuurd mag worden.
 • De winnaar krijgt maximaal twee weken na de laatste dag van de actie de prijs toegestuurd.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 • De prijs bestaat uit één RJ Pure Color ProudBreast Dames Qups Singlet t.w.v. € 26,50,-.
 • Een deelnemer kan 1 keer deelnemen aan de Actie. Per deelnemer kan maximaal één prijs worden gewonnen.
 • De actie is voor deelnemers woonachtig in Nederland en België. Inzendingen van deelnemers van buiten Nederland en België maken geen kans op prijzen.
 • Engelvaart Bodywear zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting tussen alle deelnemers die aan alle voorwaarden hebben voldaan.
 • Engelvaart Bodywear zal de prijswinnaars per privébericht informeren.
 • Engelvaart Bodywear zal geen algemene e-mail of bericht aan alle deelnemers versturen over de uitslag en prijswinnaar van de Actie.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Engelvaart Bodywear zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Engelvaart Bodywear.

Artikel 4 Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende de actie in Nederland of België woont en aan de actievoorwaarden voldoet.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Engelvaart Bodywear schriftelijk tonen.
 • Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 • Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Engelvaart Bodywear tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media.
 • Engelvaart Bodywear mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Engelvaart Bodywear het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Engelvaart Bodywear of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

Winnaars dienen juiste en volledige NAW-gegevens te verstrekken om zo het winpakket te kunnen versturen. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
Engelvaart Bodywear zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

Engelvaart Bodywear, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Engelvaart Bodywear ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Engelvaart Bodywear aan het beheer van haar website(s), social kanalen, winkelvloercommunicatie en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Engelvaart Bodywear openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Engelvaart Bodywear niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Engelvaart Bodywear in het leven roepen.


Artikel 7 Slotbepalingen

RJ Bodywear is een geregistreerd merk van Engelvaart Bodywear. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Engelvaart Bodywear.


Artikel 8 Diversen

 • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Engelvaart Bodywear zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 • De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Meta.
 • Engelvaart Bodywear zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.
 • Versie/datum: oktober 2023.